Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

STARTUP HOUSE IV

Strona Główna

Projekt „Startup House IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-03-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221 267,45 zł.

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP.

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie wystandaryzowanych usług, według zidentyfikowanego zapotrzebowania, do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.
2. Ułatwienie dostępu MŚP i podniesienie standardu usług świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu – IOB.
3. Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój 60 przedsiębiorstw w regionie.
4. Rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z regionalnych inteligentnych specjalizacji, o charakterze innowacyjnym oraz z przedsiębiorstw z branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.
Cele projektu są zgodne z zapisami RPO WiM 2014-2020.