Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

STARTUP HOUSE III

Strona Główna

Projekt „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-01-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31

Całkowita wartość projektu: 993 175,00 zł, dofinansowanie: 842 498,75 zł.

Celem głównym projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP.
Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie wystandaryzowanych usług, według zidentyfikowanego zapotrzebowania, do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.
2. Ułatwienie dostępu MŚP i podniesienie standardu usług świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu – IOB.
3. Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój 15 przedsiębiorstw w regionie.