Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

STARTUP HOUSE I

Strona Główna

Projekt „STARTUP HOUSE – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny.

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2016-10-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2017-09-30

Całkowita wartość projektu: 999 238,47 zł, dofinansowanie: 849 352,70 zł.

Celem jest tworzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków do powstawania i rozwoju MSP poprzez promowanie przedsiębiorczości a w szczególności poprzez zapewnienie wystandaryzowanych usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.

Projekt skierowany jest do 20 MŚP, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata i obejmować będzie usługi inkubacji zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.

Zgodnie ze standardami/akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi podstawowe usługi inkubacji tj.:
· dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
· usługi ICT,
· usługi księgowe
· usługi zw.z promocją,
· szkolenia – udział w warsztatach,

Ponadto zgodnie z Regulaminem świadczenia usług inkubacji zostanie wybranych 5 firm, które otrzymają wsparcie w formie rozszerzonego pakietu usług:
· doradztwo,
· mentoring,
· usł. prawne,
· usł. księgowe,
· ICT,
· usł. specjalistyczne,
· usł. związane z promocją.